Tornedalsrådet grundades i maj 1987. Rådet består av sammanlagt 14 kommuner, 6 från Finland, 4 från Sverige och 4 från Norge.

Tornedalen där Sverige, Norge och Finland möts utgör ett nyckelområde för den europeiska integrationsprocessen. Det är i gränsområdena som det konkreta förverkligandet av sammanhållningspolitiken och gemenskapssträvan tillämpas i praktiken via det gränsöverskridande samarbetet mellan kommuner, invånare, myndigheter, näringsliv och organisationer.

Det finns en gemensam, gränsöverskridande identitet i Tornedalen och en lång tradition av medborgerlig och institutionell samverkan över riksgränserna. Tornedalen besitter en kompetens om gränsområden som är unik i Norden och regionen är idag en förebild för hela EU.

Regionen har ett strategiskt läge centralt på Nordkalotten. Den kraftigt växande gruvindustrin i Pajala/Kolari skapar en stark tillväxt i Tornedalen och påverkar befolkningsutvecklingen i hela regionen positivt. Koncentrationen av tung industri vid Bottenvikskusten och den kraftiga ökningen av upplevelseindustrin i mellersta och norra Tornedalen tillsammans med Nordnorges växande betydelse inom energisektorn utgör en utomordentlig plattform för tillväxt och synergieffekter.

Tornedalsrådet vill skapa goda förutsättningar för tillväxt för att värna om välfärd och sammanhållning. Vi vill se bättre försörjningsmöjligheter för befolkningen och en stabil långsiktig utveckling i vår region. Vi vill trygga möjligheterna för vårt mångfacetterade samarbete att utvecklas till internordiska kommunförbund, gemensamma, gränsöverskridande skolor för barn och unga och en gemensam, gränsöverskridande arbetsmarknad som kan svara mot näringslivets rekryteringsbehov.

tornedalsradet

Besöksadress:
Storgatan 85, SE-953 31 Haparanda.

Postadress:
Tornedalsrådet, PB 145, FI-95401 Torneå.