Vi ska stimulera tillväxten genom att utveckla befintliga företag, driva utvecklingsprojekt som är till gagn för näringslivet samt aktivt arbeta för att få nya företag att flytta till Haparanda.

Tillväxtenheten arbetar med näringslivsfrågor. Vi har ett tätt samarbete med Torneås näringslivsbolag Team Botnia. Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Haparanda kommun attraktiv för företagare. Regionalt arbetar vi aktivt med strategiska tillväxtfrågor och vi bevakar även Haparanda kommuns unika perspektiv och position.

Tillväxtenhetens uppdrag i korthet

  • Vi verkar för ett gott lokalt företagsklimat genom att tillhandahålla neutrala mötesplattformar för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.
  • Vi arbetar proaktivt för att få till stånd nya företagsetableringar.
  • Vi arbetar för att säkerställa att företagare i Haparanda kommun har största möjliga utbyte av regionens olika tillväxtprogram och andra förekommande stödåtgärder.
  • Vi driver utvecklingsprojekt som är till gagn för näringslivet.
  • Vi är kommunens resurs i frågor kopplade till Haparanda kommuns utveckling som turistdestination.


Tillväxtenheten
Haparanda

Tillväxtenheten